สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติของตำบลสระทอง
สภาพทั่วไปของ อบต.
การบริการพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริการรูปแบบ Smart Card Reader
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะผู้บริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทบทวน/ปรับปรุง/เปลี่บยแปลงภารกิจ อบต.
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข)
รายงานแผนการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
งานการเงินและบัญชี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบแสดงผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งานบุคคล
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
คะแนน (LPA)
รายงานผลการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งการรักษาราชการแทนภายในองค์กร
งานสาธารณสุขฯ
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการกองทุนฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
เว็บไซต์กองทุนฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการตรวจสอบ จาก สตง. ปปช. ปปท. สท จังหวัด,อำเภอ
สัญญาต่างๆ
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
การประเมินผลการใช้บริการศูนย์ / ถาม -ตอบ
ประกาศสอบราคา ,ประกวดราคา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎหมายจัดตั้งอปท.
กฎหมายกระจายอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แฟ้มจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความหมาย ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
แผนยุธศาสตร์
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
รายงานสถิติผู้มารับบริการ
ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์ม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการปกครอง
เว็บไซต์บริการ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
E-Training
E-Training
เมนูทางขวา
E – Service
คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ แผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินงาน (ITA)
ประกาศ
คู่มือ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ
แบบคำร้องเรียน
ขั้นตอน วิธีการ ในการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศุนย์ฯ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
แบบคำร้องทั่วไป
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศ/แต่งตั้ง
แบบฟอร์มการให้บริการ
แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี
สถิติการให้บริการ
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานการบริหารจัดเก็บภาษี
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ขอกรมธนารักษ์) ประจำปี 2564
ทำเนียบ อปพร.
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิทธิสวัสดิการ อปพร.
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศนัดประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ภาพกิจกรรม
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ประกาศ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรม
วินัยและข้อห้ามปฏิบัติ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กีฬาและพัฒนาการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐
การดูแลการทำงาน อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่นายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
พรบ.สภาตำบล
พรบ.จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงิน
พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง
ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา
พรบ.กระจายอำนาจ
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หมู่ 6 บ้านม่วงเจริญ
ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Facebook อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 78 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 52.23.219.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 971,394

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : srathong31240@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.