สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-63-0022 (กองสาธารณฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง ประกาส ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชน จ้างเหมาซ่อมบริการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียน กค 1121 บุรีรัมย์ เลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาเะจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผูู้ชนะ ซื้ออาหารนม ยู.เอช.ที.ประจำเดือนพฤษภาคม ให้นัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผูู้ชนะ ซื้ออาหารนม ยู.เอช.ที.ประจำเดือนพฤษภาคม ให้นัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผูู้ชนะ ซื้ออาหารนม ยู.เอช.ที.ประจำเดือนพฤษภาคม ให้นัเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมาศกูญชร ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผูู้ชนะ ซื้ออาหารนม ยู.เอช.ที.ประจำเดือนพฤษภาคม ให้นัเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโคลน ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองโคลน - หมู่ที่ 2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมากำจัดดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง บ่อพักสิ่งปฏิกูลขนาดเล็ก จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Epson จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมใบรับรองการฉีดและเหรียญห้อยคอ จำนวน 640 โด๊ส กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 3 ซีซี จำนวน 2 กล่องและเข็มฉีดยาเบอร์ 23 จำนวน 7 กล่อง สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จำนวน 4 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 60 - 0035 จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 6973 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสระทอง จำนวน 1 ป้าย สำหรับโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสระทอง ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ในวีนที่ 12 เมษายน 2566 สำหรับโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุโครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางภนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงรถยนต์บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สระทอง ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-008 ถนนประชานุสรณ์ (สายหนองสระกง - หนองแวง) หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเจริญ ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการป้องกันัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป (กองสาธารณสุข) ประจำเดือน เมษายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัด.ื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โครงการอบรมปลูกผักสวนครัวริมรั้ว (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมปลุกผักสวนครัวริมรั้ว (กองสวัสดิการ) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ วันที่ 31 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สระทองเกมส์ ในวันที่ 5 - 6 เมษายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน สำหรับ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สระทองเกมส์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 5 - 6 เมษายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำดื่มแบบถ้วย สำหรับ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด สระทองเกมส์ ในวันที่ 5 - 6 เมษายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับงานกีฬาต้านยาเสพติด สระทองเกมส์ ในวันที่ 5 - 6 เมษายน 2566 ประกาศ ณ 29 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อเสื้อกีฬาให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สระทองเกมส์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อเก้าอี้เหล็ก 4ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัดสุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-010 ถนนป่าช้าชุมชน (สายบ้านไทยจาน - ป่าช้าชุมชน) หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166 - 009 ถนนไชยบดินทร์ (สายบ้านบุ่งช้าง - บ้านสระทอง) หมู่ที่ 8 ตำบลสระทอง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงอะไหล่รถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 1121 บุรีรัมย์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อยางรถยนต์ส่วนราชการ 4ที่นั่ง (รถยนต์ 4ประตู) หมายเลขทะเบียน กค 1121 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาขัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 6973 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เมาส์แบบมีสาย จำนวน 2 อัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166 - 056 ถนนบ้านสระทอง หมู่ที่ 1 ตำบลสระทอง - บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 11,040 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e - didding)เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล ขนาด 14 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์พร้อมล้อลาก ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรพะกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง (สำนกปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำซุ้มพร้อมประดับตกแต่งหอมแดงและผลผลิตทางการเกษตรพร้อมไฟประดับตกแต่ง/ไฟส่องสว่างรอบบริเวณซุ่มจัดงาน สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาว (กองการศึกษา) ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพัรธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงรถยนต์บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพสะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าหรือวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซ์้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 6973 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ป้ายประชาสัมพันธฺ์โครงการประชุมประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหณ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-1121 บุรีรัมย์ และเครื่องตัดหณ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บม-6973 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์บริการเเพทย์ฉุกเฉิน (1669) ทะเบียน บน-236 บุรีรัมย์ และเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุ่งช้าง - บ้านสระทอง หมูที่ 8 บ้านบุ่งช้าง ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ในตำบลสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายข้างลำห้วยโปร่งช้าง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างพร้อมประดับตกแต่ง พร้อมจัดเก็บสถานที่เมื่องานแล้วเสร็จ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างทำกระทงกลางพร้อมประดับไฟกระพริบสวยงามพร้อมร้อถอน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย สำหรับผู้เข้าร่วมลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สืบสานวันลอยกระทง สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเวที เครื่องไฟ พร้อมประดับไฟประดับ ไฟส่องสว่าง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประก่าศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดทำป้ายโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประก่าศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 สายป่าพุทธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานายลำเพย ลิตรบุรี หมูที่ 2 บ้านไทรทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานายสมาน สีหาคลัง - ลำห้วยตะโก หมู่ที่1 บ้านสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์แพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในตำบลสระทอง (กองสาธารนณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการนโยบายตามรัฐบาล) การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน สายสระหนองปรือ - บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้งเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตตำบลสระทอง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเช้าสถานที่อบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการขยะมูลฝอบในชุมชนจังหวัดสะอาด ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อกระเป๋าไปอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3รายการ ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3รายการ ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรพกาษ ณ วันที่ 27 กรกฎาคมเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นั่ง 4ประตู จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ. 166-017 ถนนสมหวังเจริญ (สายหลังโรงเรียนบ้านหนองโคลน) หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ กว้าง 3เมตร ยาว 306เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18.00ลูกบากศ์เมตร ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายลำห้วยหนองโคลน หมู่ที่ 4 -ฝายตลาดควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.วัดหนองโคลน จำนวน 20 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.วัดบ้านบุ่งช้าง จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่ออมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่ออมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จะซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จะซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จะซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโคลน ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จะซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 11รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อปลัก๊ไฟ 3 ขา 4 ช่อง ยาว 5 เมตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวหมึกเครื่องปริ้น Epson L3110 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ รถยนต์นั่งซ่อม 4 ประตู (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478 -60 -0006 (กองช่าง) โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จะซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จะซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโคลน ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จะซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จะซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0043 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานทั่วไป (กองช่าง) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงา่นทั่วไป (กองการศึกษา) ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     ประก่าศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงา่นทั่วไป (งานเกษตร) สำนักปลัด ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างเหมาทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) สำนักปลัด ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 7 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายสำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ประกาศวันที่ 7 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายนานางเหวียน เกษกุล หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายนานายแสง ปะนาที หทู่ที่ 7 บ้านบุ่งเจริญ ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายนานางพูน ตุ่ยไธสง หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งช้าง ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซือวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก สายบ้านนายดอน ปะนาที หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเจริญ ประกาศ ณ วันที่ 4 มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสวนนางสุภาพ ปัตตาลาโพธิ์ - นานายจีรศักดิ์ ศรีนาม หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสามแยกหนองตราด - นานางสำราณ คูณวันดี หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายผิวจราจร สายข้างโรงเรียนเบญจมาศกุญชร - สามแยกร้านค้าชุมชนบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ ประกาศ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื้อการเกษตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตตำบลสระทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการเสริมผิวลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๖๖ - ๐๐๕ ถนนประชาสวรรค์ ๑ (ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ - บ้านสระทอง) หมู่ที่ ๑ บ้านสระทอง ต.วระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างเหมาทำตรายางวัสดุสำนักงาน ตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างเหมาทำตรายางวัสดุสำนักงาน ตรายางและป้ายชื่อไม้ตั้งโต๊ะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโคลนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนโรงเรียนเบญจมาศกุญชรเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้างเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ. 166 - 024 (สายบ้านไทรทม - บ้านหนองสมบูรณ์) บ้านไทรทม หมู่ที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการป้องกันภัยแลัลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้างเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองโคลนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมาศกุญชรเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบบพิมพ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบบพิมพ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการไฟฟ้าสำรองภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการอบรมณ์เชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการดำเนินการเลือกตั้งเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายโครงการการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ สามแยกโนนสวรรค์ไทยจาน - ถนนซอยหลังโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน จำนวน ๒๔ คน ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม และช่วงที่มีการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียน จำนวน ๗๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง จำนวน ๓๔ คน ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม และช่วงที่มีการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียน จำนวน ๗๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองโคลน จำนวน ๙๒ คน ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม และช่วงที่มีการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียน จำนวน ๗๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมาศกุญชร จำนวน ๑๑๖ คน ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม และช่วงที่มีการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียน จำนวน ๗๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ สายถนนประสิทธิบรูณะ (ฝั่งร้านค้าชุมชน) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก สายบ้านนายหนู ชัยวัฒิ - บ้านนางจำปี หนูจิตร หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำรวจ บันไดอลูมิเนียม (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1121 บุรีรัมย์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนบ้านหนองโคลน ประจำเดือน สิงหาคม ภารเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ประจำเดือน สิงหาคม ภารเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ประจำเดือน สิงหาคม ภารเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประจำเดือน สิงหาคม ภารเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (กองสาธารณสุข)องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-013 ถนนม่วงเจริญการเกษตร 1 หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-024 ถนนสายบ้านไทรทม – หนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ร้อยกว่า 880 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-020 ถนนคำเจริญ (สายบ้านสุขสำราญ - ลำห้วยน้อย) หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ร้อยกว่า 900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง บร.ถ. 166 – 044 (สายหนองโคลน – ม่วงเจริญ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองโคลน ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง บร.ถ. 166 – 042 (สายหนองโคลนประชาสวรรค์) หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งช้าง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) อบต.สระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0020 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสะทอง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสะทอง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0011 และ หมายเลข 420-54-0005 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุทิศ ปะริวะเก หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูลิ้ม พรคำเดช - ลำห้วยโกรกช้างตาย หมู่ที่ 2 บ้านไทรทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1 / 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโคลน ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1 / 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1 / 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1 / 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนเบญจมมาศกุญชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนบ้านหนองโคลน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่4เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่5เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-002 สายทางประชาอุทิศ(บ้านบุ่งช้าง-บ้านห้วยก้อม)ตำบลสระทอง )เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-003 สายทางลองสวรรค์(บ้านโนนสวรรค์-บ้านหนองบัวลอง) หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,772

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.