สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
     คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการประเมิน ITA อบต.สระทองเปิดอ่าน
     คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เปิดอ่าน
     องค์ความรู้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเปิดอ่าน
     คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเปิดอ่าน
     คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมเปิดอ่าน
     คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง (ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น)เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท.เปิดอ่าน
     การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdfเปิดอ่าน
     คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเปิดอ่าน
     คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอเปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารการเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,618

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.