สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 482-63-0027 จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ช่วงเปิดเรียน จำนวน 4,757 ถุง และ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ช่วงปิดเรียน จำนวน 1,943 กล่อง ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโคลน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ช่วงเปิดเรียน จำนวน 9,088 ถุง และ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ช่วงปิดเรียน จำนวน 3,712 กล่อง ให้นักเรียนโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ช่วงเปิดเรียน จำนวน 1,134 ถุง และ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 378 กล่อง ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศราคาผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ช่วงเปิดเรียน จำนวน 1,260 ถุง และ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 420 กล่อง ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นบรรยาย จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายรอบลำห้วยนกกระทา ม.2 บ้านไทรทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 482-63-0024 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้ ศพด.วัดหนองโคลน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครืองพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 482-63-0023 จำนวน เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องพ่นหมอกควัน) สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๖๖-๐๒๘ ถนนสายบ้านสระทอง-ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านไทรทม ตำบลสระทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศพด.วัดบ้านบุ่งช้าง จำนวน 5 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศพด.วัดหนองโคลน จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้ ศพด.วัดหนองโคลน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้ ศพด.วัดบ้านบุ่งช้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้โรงเรียนบ้านหนองโคลน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้โรงเรียนเบญจมาศกุญชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-028 ถนนสายบ้านสระทอง-ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศชนิด 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ (กิจกรรมทำเหล้าสาโท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166 - 056 ถนนบ้านสระทอง หมูที่ 1 ตำบลสระทอง - บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,040 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-03 ถนนลองสวรรค์ (บ้านโนนสวรรค์-บ้านหนองบัวลอง)หมู่ที่5 บ้านโนนสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-004 สายทางประมสิทธิ์บูรณะ (บ้านหนองโคลน-บ้านหนองตราด) หมู่ที่ 4 ต.สระทอง ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete (บ้านบุ่งช้าง-บ้านห้วยก้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวา 2563เปิดอ่าน
     ประกาศก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete หมู่5 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2563เปิดอ่าน
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,779

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.