สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ชุมชน

ตำบลสะระทองมีจำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบในเขต  อบต.   มีจำนวน  9  หมู่บ้าน ได้แก่

Ø หมู่ที่    1      บ้านสระทอง

Ø หมู่ที่    2      บ้านไทรทม

Ø หมู่ที่    3      บ้านไทยจาน

Ø หมู่ที่    4      บ้านหนองโคลน

Ø หมู่ที่    5      บ้านโนนสวรรค์              

Ø หมู่ที่    6      บ้านม่วงเจริญ

Ø หมู่ที่    7      บ้านบุ่งเจริญ

Ø หมู่ที่    8      บ้านบุ่งช้าง

Ø หมู่ที่    9      บ้านสุขสำราญ

ศาสนา

ประชาชนในเขตตำบลสระทองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตตำบลสระทองมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น  5  แห่ง และโบสถ์คริสต์  1  แห่ง

วัฒนธรรม

ในเขตตำบลสระทองมีภาษาถิ่นไทยอีสาน เขมรแม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  ดังนี้

1. ประเพณีสงกรานต์  วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี  รดน้ำดำหัว 

2. ประเพณีเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาของทุกปี จัดถวายต้นเทียน

3. ประเพณีลอยกระทง  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทง แข่งขันเรือ

4. ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมจัดงานทำบุญตักบาตรร่วมกัน

การศึกษา

สถานศึกษาในเขตตำบลสระทองมีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ จำนวน 2  แห่ง พร้อมขยายโอกาส 2 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   2   ศูนย์

นันทนาการ / พักผ่อน

Ø ห้องสมุดประชาชน    จำนวน  -  แห่ง

สาธารณสุข

Ø โรงพยาบาลในเขตตำบลสระทอง ไม่มี

Ø ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน    1   แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Ø สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  ( 2562 - 2564) ไม่มีสถิติเพลิงไหม้

Ø เครื่องดับเพลิงชนิดลูกบอล   จำนวน  5  ลูก 

Ø ถังดับเพลิง   จำนวน  36  ถัง

สภาพสังคม

การศึกษา

Ø โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง    (  ขยายโอกาส  2 

Ø ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   9   แห่ง

Ø ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

Ø วัด/สำนักสงฆ์        4          แห่ง

Ø โบสถ์                   1          แห่ง

การสาธารณสุข

Ø สถานีอนามัยประจำตำบล                    1         แห่ง

Ø อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ               ร้อยละ  100  %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Ø สถานีตำรวจ                           -               แห่ง

Ø สถานีดับเพลิง                         -               แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตตำบลสระทอง มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหงส์ ที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลหนองหงส์ คอยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย

 

สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,553

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.