สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายก อบต.สระทอง
นายก อบต.สระทอง  

นายก อบต.สระทอง

สวัสดีครับ.....พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสระทองที่เคารพรัก

       กระผมขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสระทองทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เข้ามาทำหน้าที่ตำแหน่งนายกอบต.สระทอง         กระผมและคณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลของเราให้เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ภายใต้การบริหารจัดการ  โดยยึดหลัดธรรมาภิบาล  คือ  บริหารด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้   และจะนำพาตำบลสระทองไปสู่การพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน จะพัฒนาตำบลสระทองและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบ  ความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น ต้องเกิดจากการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน กระผมและคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากท่านเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาตำบลสระทองให้ก้าวหน้าต่อไป...

 

 
ผู้ประกาศ : นายสาคร ทัพศรีแก้ว
ประกาศวันที่ : 2022-11-14
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.154.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,139,749

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : srathong31240@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.